Novi Sad, Vršačka 45

Istorijske činjenice koje bi dete od 9 godina trebalo da zna

Istorijske činjenice koje dete od devet godina treba da zna
U uzrastu od devet godina, deca proširuju svoje znanje o vremenu. U školama
uče o vremenskim odrednicama kao što je era, vek i decenija. Upoznaju se sa
istorijom, naukom koja se bavi istraživanjem prošlosti. Saznaće da prošlost možemo
istražiti pomoću istorijskih izvora i da postoje pisani, materijalni, usmeni i audiovizuelni istorijski izvori, koji istoričaru odvezuju zamršene konce prošlosti. Istorijski
izvori se čuvaju u ustanovama predviđenim za to, kao što su muzeji, arhivi,
biblioteke. Upoznaće se i sa arheologijom, naukom koja se bavi izučavanjem
ostataka ljudske delatnosti kako bismo što bolje upoznali prošlost. I arheolozi i
istoričari pomoću istorijskih izvora nam slažu jednu veliku slagalicu prošlosti. Deci
bi trebalo skrenuti pažnju da postoje lokaliteti, ostaci starih naselja i gradova i da ih
u Srbiji ima mnogo. Upoznajemo ih sa Sirmijumom, Viminacijumom, lokalitetima
preko kojih možemo da se upoznamo na koji način su stari Rimljani živeli na ovim
prostorima. Uvek je lepo posetiti lokalitete u našoj najbližoj okolini i i upoznati se
sa njihovom istorijom. Decu bi trebalo zainteresovati i za prošlost mesta u kom
živimo i upoznati ih sa znamenitim ličnostima našeg kraja.
U trećem razredu očekuje se da mališani znaju koje se svetkovine slave u
našem kraju. Deca su upoznata i sa usmenom književnošću srpskog naroda: epskim
i lirskim pesmama i pripovetkama, iz kojih saznaju o raznim istorijskim ličnostima
i događajima, kao što su Boj na Kosovu, Banović Strahinja, Miloš Obilić i dr.
Mališane možete zainteresovati za prošlost kroz igru detektiva, zadajući im da
istraže prošlost svog pretka ili neke znamenite ličnosti u kraju u kome žive.